“Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имо

  Предлагаме проектна „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе”, като съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването муна интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bgили в деловодството на Община Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :    Мотиви и проект– 18.02.2020 г.     Сподели