Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално- декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Бяла   Предлагаме проектна „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Бяла”, като съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове заинтересованите лица в 30- дневен срок от публикуването муна интернет страницата на Община Бяла, могат да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: byala.rs@byala.bgили в деловодството на Община Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” №1.   ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК :    Мотиви и проект– 23.04.2020 г. Сподели