ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГРАД БЯЛА

  Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей – град Бяла, община...