Състав и структура

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА:
МАРИАН ПЕТРОВ АНТОНОВ

ЗАМЕСТНИК–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА:

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА

Постоянна комисия по бюджет, финанси и еврофондове – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ГЕНОВ ВЕЛЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

1. ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

2. КОЛЬО ПЕТКОВ КЕЛЕРДЖИЕВ

3. АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА

4. МАГДАЛЕН КОЛЕВ СЛАВЧЕВ

Постоянна комисия по устройство на територията, общинска собственост, земеделие, гори и екология – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯН ЯНКОВ ДОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ БАЛТАДЖИЕВ

2. МИЛЕН ИВАНОВ ЛАЗАРОВ

3. ПЕТЪР АСЕНОВ КОСТОВ

4. ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЪРЧЕВ

Постоянна комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПАШКУНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

1. КРИСТИЯН НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

2. АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА

3. ПЛАМЕН ГЕНОВ ВЕЛЕВ

4. ГЕОРГИ БОЖКОВ НАЧЕВ

Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИН СТОЯНОВ НУНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ПАШКУНОВА

2. АЙЛЯН РАИФОВА КАРАМЕХМЕДОВА

3. ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ВЪРБАНОВ

4. ВИКТОР МАРГАРИТОВ ЙОРДАНОВ

Постоянна комисия по обществен ред, сигурност, молби и жалби и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – 5 членна в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИКТОР МАРГАРИТОВ ЙОРДАНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

1. ДАМЯН АНГЕЛОВ ПОПОВ

2. ПЕТЪР АСЕНОВ КОСТОВ

3. ВАСИЛ ДИМИТРОВ КЪРЧЕВ

4. ПАВЛИН СТОЯНОВ НУНЕВ