Текуща информация

Заповед № РД 01-168 от 30.03.2020 г. на Министъра на Здравеопазването

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-106 от 26.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Съобщение

Община Бяла, уведомява своите граждани, че съгласно чл. 40 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ се забранява търговията с взети от природата екземпляри от диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване, включени в

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-90 от 17.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-86 от 13.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-87 от 13.03.2020 г.

Публикувано в covid-19, Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД-11 – 53 гр. Бяла, 11.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 133, ал. 2, т. 1 от Закона за ветеринаромедицинската дейност, във връзка със Заповед №РД11-252 от 23.01.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ и проведено заседание на Общинската епизоотична комисия на 28.01.2020 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-48 от 06.02.2020 г.

Забрана на паша

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

“СОО-1-9095839/14.01.2020 г.- “Доставка на компютърна и презентационна техника”

Публикувана на 14 януари 2020 г.   ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-3 от 03.01.2020 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |