Текуща информация

Заповед № РД 11-416 от 22.08.2017 г.

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии /…/

Публикувано в Заповеди, Конкурси, търгове и обяви, Съобщения |

00497-2017-0004- „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“, Обособена позиция № 2: «Доизграждане на довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура» и Обособена позиция № 3 «Доставка и монтаж на машини, съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)“

Дата на създаване на страницата (преписката): 11 август 2017 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА Предмет...

Публикувано в Обществени поръчки |

Заповед № РД 11-390 от 01.08.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-365 от 17.07.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

Заповед № РД 11-376 от 18.07.2017 г.

Публикувано в Заповеди, Съобщения |

Заповед № РД 11-333 от 30.06.2017 г.

Публикувано в Заповеди |

СОО-6-9066147/11.07.2017 г.- „Изграждане на канализационна мрежа в град Бяла“

Публикувана на 11 юли 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-6/...

Публикувано в Обществени поръчки |

00497-2017-0003- „Доставка на техника и оборудване по проект: „GRADE-Съвместна система за превенция и управление на риска за общините Градинари-Малу-Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион“ с код на проекта 15.3.1.018, код в E-MS ROBG-126, съфинансиран от Европейския съюз по Програма INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ с три обособени позиции“

Дата на създаване на страницата (преписката): 15 юни 2017 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА...

Публикувано в Обществени поръчки |

00497-2017-0002- „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, газоснабдяване, ОВ и вертикална планировка на бл. А, бл. Б и бл. Д на СУ „Панайот Волов“ гр. Бяла“

Дата на създаване на страницата (преписката): 15 юни 2017 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 1 от ЗОП ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА...

Публикувано в Обществени поръчки |

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Публикувано в Наредби |