Категория: Проекти

EU-bg

Съобщение

Към 08.01.2020 г. в деловодството на Община Бяла са входирани „Заявление–декларация“ – Приложение № 2 към Методиката по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.0

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Бяла обявява нов прием за набиране на

EU-bg

Съобщение

Община Бяла уведомява, че на 23.12.2019 г. e подписала Допълнително споразумение /Анекс/ № 5 към Договора за БФП № BG05FMOP001-3.002-0062-С05 между Община Бяла и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”. Във връзка с това Ви информираме,

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла, област Русе

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на...

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на договор No BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“