Категория: Заповеди

ekzakta-pri-izbori-dnes-gerb-vzimat-24-5-bsp-12-dps-6-rb-5-5-i-pf-4-5-360610

Заповед № РД 11-102 от 21.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 във връзка с чл.175 от Изборния кодекс т. 19 от Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

naredba

Заповед № РД 11- 616 гр.Бяла, 19.12.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 64, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 62, ал. 1, т. 2 от
Наредба за условията и реда за възлагане на дейности в горски територии–държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Заповед № РД 11-604/05.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла, с която е открит търг с явно наддаване за продажба
на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на Oбщина Бяла