Категория: Обществени поръчки

public_procurement

Изпълнение на инвестиционнен проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ по 3 обособени позиции.

Обществена поръчка с №00497-2016-0004 с предмет: „ Изпълнение на инвестиционнен проект: „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ и /…./

Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на общинска бюджетна издръжка на територията на Община Бяла по обособени позиции”

Обществена поръчка с №00497-2016-0003 с предмет: „ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ“

Обществена поръчка с №00497-2016-0003 с предмет: “ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ“

Публична покана с уникален код в РОП 9050358

„Извършване на консултантски услуги за проекти, прилагащи мерки за енергийна ефективност на сгради общинска собственост, финансирани от Национален доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционна програма за климата (ИПК)“

Публична покана с уникален код в РОП 9050357

„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за кандидатстване за финансиране на мерки по енергийна ефективност от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционната програма за климата (ИПК)”

Публична покана с уникален код в РОП 9046279

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9046279 с предмет: „Доставка на дърва за огрев, брикети и въглища внос (донбаски) за нуждите на заведенията на бюджетна издръжка и кметствата на територията на Община Бяла за отоплителен сезон 2015-2016 г.”

Публична покана с уникален код в РОП 9046276

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9046276 с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2015/2016 година”

Публична покана с уникален код в РОП 9045542

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9045542 с предмет: “Специализиран превоз на ученици под 16-годишна възраст до учебните заведения по утвърдени маршрути на територията на Община Бяла за учебната 2015/2016г.”