Категория: Обществени поръчки

krasivabulgaria

Протокол за резултатите с получени, разгледани и класирани оферти на участниците в обявата на Община Бяла за организиране на обучителен курс на безработни лица по Проект “Красива България”, Кампания 2016 г.

Протокол за резултатите с получени, разгледани и класирани оферти на участниците в обявата на Община Бяла за организиране на обучителен курс на безработни лица по Проект “Красива България”, Кампания 2016 г.

prsr

Обществена поръчка с №00497-2016-0009 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обществена поръчка с №00497-2016-0009 с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“ СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – „ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ /РЕМОНТ/ НА ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА БЯЛА” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „ПРОЕКТИРАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ІV КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БЯЛА ОБЕКТ „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ІV-КЛАСЕН ПЪТ VTR 1233( № ІV-40964 ) „ ПАВЕЛ – БОСИЛКОВЦИ-ГАРА БЯЛА „ОТ ОБЩИНСКАТА МРЕЖА , ОТ КМ.2+000 ДО КМ.12+000 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 10 000 МЕТРА”.

prsr

Обществена поръчка с №00497-2016-0008 с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ по 3 обособени позиции

Обществена поръчка с №00497-2016-0008 с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти за реконструкция и изграждане на площи за широкообщестено ползване в с. Босилковци, с. Копривец и с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе“; Обособена позиция №2 – „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на площи за широкообществено ползване в град Бяла, Област Русе“ Обособена позиция №3 – „Проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в ПИ №2724 и ПИ №2362, кв. 52 по регулационния план на град Бяла, област Русе“

public_procurement

Обществена поръчка с №00497-2016-0007 с предмет: “Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

Обществена поръчка с №00497-2016-0007 с предмет: “Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси”

krasivabulgaria

Община Бяла обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

Община Бяла обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица въз основа на подписано за 2016 г. с Министерство на труда и социалната политика споразумение по Проект „Красива България”.

prsr

Обществена поръчка с №00497-2016-0006 с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020Г.“, ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обществена поръчка с №00497-2016-0006 с предмет: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ ПО МЯРКА 07...

public_procurement

Обществена поръчка с №00497-2016-0005 с предмет: „Изграждане на слънчева и аеротермална инсталация за производство на енергия за отопление и охлаждане” в МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД , гр. Бяла по проект: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

Обществена поръчка с №00497-2016-0005 с предмет: „Изграждане на слънчева и аеротермална инсталация за производство на енергия за отопление и охлаждане” в МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД , гр. Бяла по проект: „Повишаване на енергийната ефективност чрез използване на възобновяеми източници на енергия в общинско болнично заведение МБАЛ „Юлия Вревская” ЕООД, финансиран по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” (Програма BG04), Мярка 2, от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия

public_procurement

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С УНИКАЛЕН КОД В РОП 9052410 с предмет: „Избор на 3 броя експерти за предоставяне на интегрирани услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в рамките на проект: “Независим живот и услуги в домашна среда на територията на община Бяла, област Русе” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.002-0140-С001 от 07.12.2015 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 “Независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд

Със Заповед № ЗОП- 9/11.04.2016 г. на Кмета на  Община Бяла бе обявена обществена поръчка с предмет: „Избор на 3...