Категория: Съобщения

unnamed (1)

Съобщение

На 22 март 2018г., петък, от 10.30 часа в читалището в гр. Бяла ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация.

лого ПРСР 2014-2020

СТАРТИРАТ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и принадлежностите към тях“, съфинансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-74/11.03.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29.03.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно: