Категория: Общински съвет

unnamed (1)

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГРАД БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ,
НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предлагаме проект на „Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” за обществени консултации, като...