Категория: Общински съвет

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Предлагаме проект на „Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество” за обществени консултации, като...

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Бяла, Област Русе

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община...

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в Община Бяла, област Рус

Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза...