Категория: Съобщения

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-35/23.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 11.02.2020 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД11-19/09.01.2020 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 31.01.2020 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1 относно:
І. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи сепарирани отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците, продукт от дейността на Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Бяла обявява нов прием за набиране на

EU-bg

Съобщение

Община Бяла уведомява, че на 23.12.2019 г. e подписала Допълнително споразумение /Анекс/ № 5 към Договора за БФП № BG05FMOP001-3.002-0062-С05 между Община Бяла и Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция”. Във връзка с това Ви информираме,