Категория: Съобщения

unnamed (1)

Съобщение

Навниманието на собствениците на недвижими имоти:
Стартира изработванена кадастрална карта и кадастрален регистър с.Стърмен,
с.Пейчиново, с.Ботров, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Копривец, с.Дряновец,
с.Бистренци, с.Лом Черковна и с.Пет кладенци, община Бяла, област Русе

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла, област Русе

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на...

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на договор No BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“

unnamed (1)

Съобщение

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.2 от Наредба №13 от 26 август 2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че Фирма ЕТ „ДЕКАДАНС – Димитър Шишков“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 827154646 ще проведе пръскане на пшеница с препарати: