Обществена поръчка с №00497-2015-0001

Предмет: “Упражняване на авторски надзор при строителството на обект „Рехабилитация на част от общински път RSE 1003