Monthly Archive: август 2014

Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на котел, горелка и помпа в СОУ

Обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на котел, горелка и помпа в СОУ “Панайот Волов” – гр. Бяла, обл. Русе”.

Съобщене на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе