Публична покана с уникален код в РОП 9032029

“Ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе”