Решения към протокол по протокол № 10 от 20.07.2012 г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 142 /По протокол № 10/20.07.2012 год./ На основание чл. 137 от Търговския закон,...