Публична покана с уникален код в РОП 9006492

Публична покана с предмет: “Осъществяване на мерки за информация и публичност за проект: „Интегрирано управление на водите на територията на Община Бяла, област Русе- етап I”.