Решения към протокол по протокол № 6/27.04.2012 год.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 95 На основание чл. 21, ал. 2 вр. с ал. 1,...