Решения към протокол по протокол № 5/27.03.2012 год

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 78 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във...