Решения към протокол по протокол № 4/27.02.2012 год

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№  67       На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.30...