Решения към протокол №2/09.01.2012 год

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  47 На основание чл. 21, ал.1, т. 9  и  ал. 2  от...