Решения към протокол по протокол №4/22.12.2011 год

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  35 На основание чл. 21, ал.1, т. 7 и ал.2 от ЗМСМА,...