Решения към протокол №13/10.12.2010

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  186 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.73, ал.1 от...