Решения към протокол №10/30.09.2010

по точка 1 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 140 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, в изпълнение...