Решения към протокол №7/30.07.2010

по точка 1 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 94 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,  Общински...