Решения към протокол №6/15.06.2010

по точка 1 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 83 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното...