Решения към протокол №4/30.04.2010

по точка 1 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 42 На основание чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, Общински съвет...