Решения към протокол №15/18.12.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 202 На основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.5...