Решения към протокол №14/27.11.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 188 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет  Бяла, област...