Решения към протокол №13/11.11.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 177 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет  Бяла, област...