Решения към протокол №12/26.10.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 149 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.17...