Решения към протокол №8/15.06.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№ 98 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41 ал.2...