Решения към протокол №7/22.05.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 83 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – гр.Бяла,...