Решения към протокол №6/17.04.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 61 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14...