Решения към протокол №5/23.03.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№  49 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – град Бяла,...