Решения към протокол №4/25.02.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№  28 На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Бяла,...