Решения към протокол №3/13.02.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№  24 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет – гр.Бяла, област...