Решения към протокол №2/28.01.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№  8 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр.Бяла, област...