Решения към протокол №1/12.01.2009

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  1 На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Бяла, област...