Решения към протокол №14/23.12.2008

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№  180 На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – гр.Бяла, област...