Решения към протокол №13/08.12.2008

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  179 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.13,...