Решения към протокол №11/21.11.2008

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  157 На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА,  Общински съвет – гр.Бяла, област...