Община Бяла

unnamed (1)

Съобщение

Навниманието на собствениците на недвижими имоти:
Стартира изработванена кадастрална карта и кадастрален регистър с.Стърмен,
с.Пейчиново, с.Ботров, с.Полско Косово, с.Босилковци, с.Копривец, с.Дряновец,
с.Бистренци, с.Лом Черковна и с.Пет кладенци, община Бяла, област Русе

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Бяла, област Русе

  Предлагаме проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на...

Обява

Със Заповед № РД11-528/19.11.2019 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 17.12.2019 г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на договор No BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“