Община Бяла

3_1

Съобщение

Община Бяла уведомява обществеността, че към 10.07.2016 г. по откритата дарителска сметка за реставрация на Беленския мост над река Янтра /…./

naredba

Заповед търг 03.08.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 24, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС във връзка с чл. 86, т. 1 от НРППСОВППУНРИВОбС, Решение №60 по протокол №7/29.01.2016г. за приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016г., /…/

rule

Обява 03.08.2016 г.

ОБЯВА
Със Заповед № РД 11-347 от 15.07.2016 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 29 юли 2016 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх ЙосифІ „ № 1

naredba

Дневен ред на извънредно заседание на 11 юли 2016 год. /понеделник/ от 14.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам Общински съвет Бяла на извънредно заседание на 11 юли 2016 год. / понеделник / от 14.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла

EU-bg

Съобщение относно “Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе”

На 01.07.2016 г. Община Бяла стартира реализирането на проект „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05FMOP001-03.02