Начало - Община Бяла Новини - Община Бяла Услуги - Община Бяла Галерия - Община Бяла Контакти - Община Бяла
 
BG35STSA 93008441048100
 
ОБЯВА - публичен търг с явно наддаване на 28.01.2013 г., 17:00 часа

 Със Заповед № РД 11- 6/08.01.2013 г.  Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с явно наддаване на 28.01.2013 г., 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр. Бяла, обл. Русе, пл.„Екзарх Йосиф І” №1, относно :

І. Продажба на имоти   - частна общинска собственост:
1.1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 000586 с площ 0.144 дка, находящ се в землището на гр. Бяла, област Русе, в местността „Без местност”, начин на трайно ползване: стопански двор, АЧОС 2318/2012г., с начална продажна цена 376.50 лева, депозит 200.00 лева.
1.2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 000680 с площ 2.943 дка, находящ се в землището на гр. Бяла, област Русе, в местността „Без местност”, начин на трайно ползване: стопански двор,  АЧОС 2317/2012г., с начална продажна цена 8099.10 лева, депозит 2429.73 лева. 
1.3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 901009 с площ 0.402 дка, находящ се в землището на гр. Бяла, област Русе, в местността „Край града”, начин на трайно ползване: др. селскост. територия, АЧОС 2213/2012г., с начална продажна цена 851.90 лева, депозит 255.57 лева.
ІІ. Цената на тръжните документи за продажба на имоти общинска собственост е 30.00 лв. без ДДС.
Кандидатите, заявили желание да участват в търга, могат да закупят тръжна документация, внесат депозит и подадат заявление за участие до 16:00 часа на 25.01.2013 г. в Центъра за услуги и информация на граждани, пл.„Екзарх Йосиф І” № 3, (бивша поликлиника). Закупилите тръжна документация могат да я получат в стая 209, срещу представяне на приходен документ.
До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, които са  изпълнили условията по тръжната документация. 
 
 

Комисия за защита от дискриминацията
Русе 7000, пл. "Свобода" 7, секция А вх.1 ет.2, ап.25
тел. 082 820 275
GSM 0892 211 214